PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Viceprimar Stoianovici Dumitru

Atribuţiile viceprimarului unităţii administrativ – teritoriale


Urmatoarele atributii prevazute de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, de alte acte normative sau incredintate de catre consiliul local i se deleaga sa:


- ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgent;
- asigura, in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. sanatatea,
2. cultura,
3. tineretul,
4. sportul,
5. protectia si refacerea mediului,
6. podurile si drumurile publice,
7. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, salubrizare, iluminat public;
- asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor;
- asigura organizarea si functionarea pazei bunurilor publice si ale cetatenilor comunei, conform hotaririi consiliului local, dupa consultarea prealabila a locuitorilor; indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici si politiei comunitare, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
- organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitia autoritatilor administratiei publice centrale si judetene rezultatele acestor evidente; asigura punerea in aplicare a prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
- coordoneaza activitatea de paza si stingere a incendiilor, urmareste aplicarea planului de autoaparare impotriva incendiilor, raspunde de instruirea si activitatea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta si dotarea acestuia; controleaza modul in care conducerile agentilor economici si institutiilor din comuna asigura materialele si echipamentul necesar pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
- ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei, precum si pentru decolmatarea acestora, a podurilor, podetelor si rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din ploi si viituri;
- aduce la indeplinire, in conditiile legii, orice alte insarcinari stabilite prin lege, de catre Guvern, Institutia Prefectului – județul Neamț, Consiliul judetean Neamț ori Consiliul local al comunei Timișești.
Localizare Comuna timisesti