PRIMARIA COMUNEI TIMISESTI

Proiecte HCL - 2023Denumire fisier Data Dimensiune Nr. descarcari Salveaza fisier
Proiect hcl 12/29.06.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta 95.75 kB 17
Proiect hcl 11/29.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extindere rețea d 131.24 kB 24
Proiect hcl 10/29.06.2023 privind aprobarea Actului Adițional pentru modificarea, completarea și act 117.57 kB 14
Proiect HCL Nr. 9/29.06.2023 pentru modificarea Hotărârii nr. 89 din 29.11.2022 privind aprobarea de 276.18 kB 18
Proiect HCL Nr. 8/22.06.2023 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin 261.53 kB 23
Proiect HCL Nr. 7/21.06.2023 privind aprobarea introducerii în domeniul public al comunei a unor dru 172.43 kB 14
Proiect HCL Nr. 6/21.06.2023 pentru modificarea Hotarârii nr. 77 din 21.09.2017 privind aprobarea no 131.17 kB 14
Proiect HCL Nr. 5/05.05.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind participarea persoanelor fizice 450.77 kB 13
Proiect HCL Nr. 4/21.06.2023 privind aprobarea Strategia de Dezvoltare a serviciilor publice de alim 118.23 kB 14
Proiect hcl 3/29.06.2023 privind scoaterea la licitatie publică în vederea concesionării a terenulu 574.43 kB 17
Proiect HCL Nr. 2/21.06.2023 privind aprobarea concesionării suprafeței de 1,40ha. pajiște situată î 643.32 kB 15
Proiect HCL Nr. 1/21.06.2023 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care apartin d 276.49 kB 17
PROIECT PROCES VERBAL 08.06.2023 122.54 kB 13
Proiect HCL Nr. 2/08.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru pr 846.65 kB 16
Proiect HCL Nr. 1/08.06.2023 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, 141.71 kB 20
PROIECT PROCES VERBAL 28.04.2023 299.81 kB 21
Proiect HCL Nr. 1/11.05.2023 privind implementarea proiectului „Achiziție utilaj în vederea dotării 300.16 kB 18
PROIECT PROCES VERBAL 06.04.2023 316.63 kB 20
Proiect HCL Nr. 9/27.04.2023 privind aprobarea investiției si a indicatorilor tehnico economici p 144.93 kB 23
Proiect HCL Nr. 8/26.04.2023 privind aprobarea participării U.A.T Comuna Timișești în cadrul Program 133.04 kB 20
Proiect HCL Nr. 7/24.04.2023 privind acordarea unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru funcțion 145.64 kB 27
Proiect HCL Nr. 6/24.04.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și pe 262.51 kB 31
Proiect HCL Nr. 5/24.04.2023 pentru modificarea Hotărârii nr. 19 din 28.02.2023 privind punerea bunu 168.79 kB 21
Proiect HCL Nr. 4/24.04.2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra te 264.9 kB 17
Proiect HCL Nr. 3/24.04.2023 privind aprobarea participării Comunei Timișești la Acordul de Partener 108.54 kB 15
Proiect HCL Nr. 2/24.04.2023 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I 2023, 64.99 kB 17
Proiect HCL Nr. 1/24.04.2023 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, 134.85 kB 18
PROIECT PROCES VERBAL 22.03.2023 202.1 kB 23
Proiect HCL 13/05.04.2023 privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. a u 143.73 kB 21
Proiect HCL 12/05.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicat 161.97 kB 25
Proiect hcl 11/06.04.2023 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care apartin dome 248.61 kB 28
Proiect hcl 10/29.03.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul 433.7 kB 24
Proiect hcl 9/29.03.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii ser 204.8 kB 21
Proiect hcl 8/29.03.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenaj 204.89 kB 25
Proiect hcl 7/29.03.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenaj 203.3 kB 22
Proiect hcl 6/29.03.2023 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2022 63.74 kB 20
Proiect hcl 5/29.03.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor 378.18 kB 23
Proiect hcl 4/29.03.2023 privind aprobarea Regulamentului actualizat și completat de organizare și f 967.99 kB 22
Proiect hcl 3/29.03.2023 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Comunei Timișești a unor proce 183.7 kB 24
Proiect hcl 2/30.03.2023. privind aprobarea concesionarii pajistilor proprietatea comunei Timisesti 731.36 kB 29
Proiect hcl 1/29.03.2023 privind aprobarea alipirii unor suprafete de terenuri, aparținând domeniulu 171.08 kB 24
Proiect hcl 3/22.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință 95.71 kB 25
Proiect hcl 2/22.03.2023 privind aprobarea modificarii statului de funcții pentru aparatul de specia 368 kB 41
Proiect hcl 1/22.03.2023 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care apartin domen 230.95 kB 35
proiect de PROCES VERBAL 28.02.2023 671.83 kB 19
Proiect hcl 11/28.02.2023 privind punerea bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparț 493.88 kB 20
Proiect hcl 10/28.02.2023 privind aprobarea participării UAT Comuna Timișești la programul Planul Na 1.63 MB 25
Proiect hcl 9/28.02.2023 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin dome 425.72 kB 22
Proiect hcl 8/28.02.2023 privind rectificarea prevederilor bugetului local al comunei Timișești, jud 236.51 kB 25
PROIECT PROCES VERBAL 31.01.2023 518.84 kB 24
Proiect hcl 7/28.02.2023 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Local 250.13 kB 24
Proiect hcl 6/28.02.2023 privind desemnarea unui reprezentan al consiliului local în consiliul de ad 120.82 kB 22
Proiect hcl 5/28.02.2023 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2252 din 14.05.2019 închei 120.86 kB 25
Proiect hcl 4/28.02.2023 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2333 din 22.05.2019 închei 120.43 kB 22
Proiect hcl 3/28.02.2023 privind actualizarea “Planului de analiză și acoperire a riscurilor generat 541.75 kB 23
Proiect hcl 2/28.02.2023 privind aprobarea cotizației anuale a comunei Timișești la Asociația de Dez 171.34 kB 23
Proiect hcl 1/28.02.2023 privind aprobarea constituirii unui drept de folosință gratuită, în favoare 191.48 kB 23
Proiect hcl 8/31.01.2023 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care apartin domen 248.93 kB 25
PROIECT PROCES VERBAL 27.12.2022 589.58 kB 29
Proiect hcl 7/31.01.2023 privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Timișești a doi c 112.54 kB 24
Proiect hcl 6/31.01.2023 privind aprobarea completării Contractului de furnizare/prestare a serviciu 1.78 MB 25
Proiect hcl 5/31.01.2023 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea 554.9 kB 24
Proiect hcl 4/31.01.2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru re 151.14 kB 26
Proiect hcl 3/31.01.2023 privind propunerea de schimbare a destinatiei imobilului Școală Preutești, 216.59 kB 26
Proiect hcl 2/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 1.57 MB 25
Proiect hcl 1/31.01.2023 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive ,,OZANA TIMIS 174.61 kB 35
1465 descarcari din 66 fisiere

Localizare Comuna timisesti